Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Chuyên mục: NHẬT KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 15 0

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020.
🔵 Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.
🔵Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Đề nghị ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các ban, đơn vị, cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Trung ương Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung sau:
1️⃣ Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung 02 chuyên đề bám sát Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG, ngày 28/03/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên”.
2️⃣ Chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau; đưa nội dung chuyên đề vào đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” gắn với các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Việc học tập phải đi đôi với làm theo Bác thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng tập thể, cá nhân, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đoàn và đoàn viên hàng năm.
3️⃣Trung ương Đoàn xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, infographic… phục vụ việc học tập, tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội, website của Trung ương Đoàn. Đề nghị các đơn vị chủ động đăng tải và tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Liên Quan

Thêm Bình luận