VĂN BẢN NĂM 2020

0

TB tổ chức lop cac bai hoc LLCT năm 2020

64-TB ket qua dot 1 Hoi thi net dep online

126. Ke hoach Hoi thi Toi - Nguoi truyen lua

654. TB tham gia Hoi thi Q5 vung tin tu hao tiep buoc duoi co Dang

653. TB nhac nho Hoi thi Toi nguoi truyen lua

660. TB chu ky Chanh van phong Quan doan

140. KH tổ chức HĐ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

661. TB ket qua Cuoc thi viet "Niem tin va khat vong"

662. TB ket qua Hoi thi doc sach "Cuon sach hom nay, goc nhin ngay mai" Quan 5 nam 2020

142.KH to chuc lop hoc truc tuyen cac bai hoc LLCT nam 2020

666. TB ve ra soat nhan su xet tang ky niem chuong nam 2020

669.TB tổ chức lop cac bai hoc LLCT năm 2020

143.KH tổ chức hội thi trực tuyến 75 năm-sắt son tình yêu Tổ Quốc

111.KH xay dung gia tri mau hinh thanh nien Quan 5 nam 2020

145.KH tổ chức hành trình 75 năm

131-KH to chuc hoat dong den on dap nghia ky niem 73 nam ngay thuong binh - liet si

22.Huong dan sinh hoat chinh tri thang 2&3-2020

142.KH to chuc lop hoc truc tuyen cac bai hoc LLCT nam 2020

121. KH to chuc LH Thanh nien Q5 lam theo loi Bac nam 2020

120. KH to chuc hoc tap chuyen de CT05

152-KH HOI NGHI HOC TAP QUAN TRIET VA TUYEN TRUYEN NQ DH DANG BO QUAN 5

618.TB Hoi nghi trien khai Hoi thi Bao cao vien Nguoi truyen lua (chinh sua)

637.TB to chuc Thap nen tri an

110.Ke hoach to chuc Hanh trinh ve nguon 2020

33-KHLT

22. Huong dan sinh hoat chinh tri thang 4,5.2020

697-VE VIEC TRIEN KHAI KHAO SAT SU DUNG MXH

TB 678 về việc triển khai khảo sát trực tuyến

KH111.Xay dung gia tri mau hinh TN thanh pho

116.KH HOI THI DOC SACH 2020

19-khph tuyen truyen nang cao canh giac phong chong toi pham

95-KH le ket nap doan

98. KH Tổ chức lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn TNCS HCM lop doan vi kỷ niệm 90 năm ngày thành lập DDaCS VN

102.KH to chuc Hoi thi thiet ke xe dap hoa tuyen truyen (1)

103-Kế hoạch tháng thanh niên năm 2020

104-Kế hoạch tổ chức các hoạt động khởi động khởi động tháng thanh niên năm 2020

109.KH to chuc Ngay Doan vien

110.Ke hoach to chuc Hanh trinh ve nguon 2020

111.KH xay dung gia tri mau hinh thanh nien Quan 5 nam 2020 (2)

112.KH DOAN THAM GIA DAM BAO TRAT TU AN TOAN GIAO THONG NAM 2020 (CHINH THUC)

122. KH doan tham gia xay dung van minh do thi 2020 (du thao long ghep ma tuy và CT19)

134-KH lop doi tuong doan 3 (1)

144.KH tổ chức ngày hội ATGT năm 2020

909-KHPH TO CHUC TUYEN TRUYEN PHO BIEN PHAP LUAT CHO DONG BAO DAN TOC THIEU SO VA THANH NIEN NGUOI HOA

KH Ngay lao dong Cong san

198.KH tổ chức cuộc thi Q5 vững tin - Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng

03-KHLT PHONG CHONG COVID 19

16-kh to chuc hoi nghi tong ket 5 nam thuc hien chuong trinh lien tich ve cong tac CTD9 khoi truong hoc giai doan 2015 -2020

17-KHLT NGAY HOI CHAO CHIEN SI

24-khlt to chuc lop chuyen de ho tro doanh nghiep tren dia ban quan 5

136-KE HOACH NGAY HOI VAN HOA DOC 2020

152-TB PHAN CONG KT TIEP THANH HOI NAM 2020

655-KHLT VE TO CHUC BUOI GAP GO DOI THOAI GIUA LANH DAO QUAN UY HOI DONG NHAN DAN UY BAN NHAN DAN QUAN 5 VS CAN BO DOAN HOI CHU CHOT DOAN VIEN THANH NIWN TIEU BIEU TREN CAC LINH VUC

700-KHLT NGAY QUOC TE THIEU NHI

780- LE TRAO GIAI CUOC THI BUT KY QUAN 5 TRONG TOI VA PHAT HANH AN PHAM BUT KY QUAN 5 TRONG TOI

836-KH TO CHUC DIEN DAN TRE EM NAM 2020

909-KHPH TO CHUC TUYEN TRUYEN PHO BIEN PL CHO DONG BAO DAN TOC THIEU SO VA THANH NIEN NGUOI HOA TREN DIA BAN QUAN 5

909-KHPH TO CHUC TUYEN TRUYEN PHO BIEN PHAP LUAT CHO DONG BAO DAN TOC THIEU SO VA THANH NIEN NGUOI HOA

991-KHLT CUOC THI VIET BAI TUYEN TRUYEN VE CONG TAC PHONG CHONG MAI DAM VA HIVAIDS

HOI NGHI GIAO BAN CONG TAC DOAN VA PHONG TRAO THANH THIEU NHI KHU VUC QUAN HUYEN VA LUC LUONG VU TRANG QUY III NAM 2020