LỚP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN NĂM 2020

Chuyên mục: CÔNG TÁC GIÁO DỤC, ĐOÀN-HỘI-ĐỘI 46 0
Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của đoàn viên thanh niên đối với Đảng và Nhà nước trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Ngày 06/9/2020, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 đã tổ chức Lớp học các bài Lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020.
Đến với lớp học, thầy Trần Hoàng Ngọc Ẩn – Giáo viên khoa Công tác Đoàn – Hội trường Đoàn Lý Tự Trọng đã trao đổi, chia sẻ đến các bạn đoàn viên, thanh niên 4 nội dung chính: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Lớp học lần này được Ban Thường vụ Quận Đoàn triển khai thực hiện theo hình thức học tập trực tuyến nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, thanh niên tiếp cận bài giảng được dễ dàng hơn./.

Liên Quan

Thêm Bình luận